CASA DE AJUTOR RECIPROC
A PENSINORILOR

SATU MARE
P-ța Romană BL. D3a

REGULAMENT - CADRU de organizare și funcționare a
C.A.R.P SATU MARE


CAPITOLUL I
DEFINIȚIE


      Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Satu Mare denumită prescurtat C.A.R.P. Satu Mare, este o asociație, o organizație civic, persoană juridică de drept privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamental, apolitic, cu scop de caritate, non-profit, de întrajutoare mutuală și de protecție prevăzute în Legea nr. 21/1924, Decretul Lege 204/1951 și funcționează în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare.

      Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Satu Mare își desfășoară activitatea pe baza actelor normative legale în vigoare, respectiv: Legea nr. 540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensinarilor, cu completările și modificaările ulterioare și Legea nr. 502 din 17 noiembrie 2004 privind asociațiile pensionarilor, pe principiul asociațiilor prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005


CAPITOLUL II
CU PRIVIRE LA MEMBRI C.A.R.P.


      Pot fi membri C.A.R.P. Satu Mare:


a) pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări sociale din care provin (limită de vârstă, de invaliditate, de urmaș), cu vârsta de minimum 18 ani;
b) beneficiarii de ajutor social;
c) membri de familie - soț, soție, precum ți copiii majori incapabili de muncă, aflați în întreținerea pensinarilor sau beneficiarilor de ajutor social, care sunt membri ai asociației;
d) salariați.
      Persoanele angajate care doresc să se înscrie ca membri în C.A.R.P. Satu Mare, trebuie sî dovedeascăfaptul că sunt salariate prin prezentarea unei adeverințe cu semnăturile și ștampila angajatorului, în care să fie specificate vechimea în muncă, salariul realizat și dacă are sau nu rețineri din salariu.
     Pentru înscrierea in C.A.R.P. sun necesare următoarele documente:
     - cerere de înscriere;
     - B.I/C.I original;      - cupon de pensie în original sau adeverință de salariat;
     - taxa de înscriere, în cuantumul stabilit de Adunarea Generală Reprezentanților C.A.R.P., sau de Consiliul Director;
     - costul carnetului de membru și al imprimatelor necesare pentru înscriere;
     

      Membri C.A.R.P. Satu Mare au dreptul:


      - să beneficeze de presațiile prevăzute în obiectul de activitate al C.A.R.P.;
      - să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, potrivit prevederilor statutului. Nu au dreptul să fie aleși membri din rândul salariațiilor;
      - să li se restituie, la cerere, în condițiile prevăzute de statut, sumele depuse cu titlu de cotizație;

      Membri C.A.R.P. Satu Mare au următoarele îndatoriri:


      - să respecte statutul C.A.R.P., hotărările și deciziile organelor de conducere ale asociației.;
      - să achite în termen obligațiile bănești față de C.A.R.P., reprezentănd cotizația, contribuția pentru ajutorul de deces și ratele pentru îprumut;
      - să li se restituie, la cerere, în condițiile prevăzute de statut, sumele depuse cu titlu de cotizație;
      - în caz de retragere sau deces, se va prezenta, în mod obligatoriu, carnetul de membru C.A.R.P. sau o chitanță mai veche;
      - Aparținătorii membrului C.A.R.P să fie informați cu privire la calitatea sa, precum și la îndatoririle în cazul retragerii sau a decesului;

      Transferul membrilor: dintru-un C.A.R.P. în altul se poate realiza prin cerere de transfer aprobată de Consiliul Director. Solicitantul transferului beneficiaza de fondul propriu acumulat din cotizația lunară dar nu se transferă și fondul depus pentru ajutorul de deces.
      Notă: Valoarea cotizației lunare și a contribuției la fondul pentru ajutorul de deces se stabilește de Adunarea Generală a Reărezentanților C.A.R.P. sau de Consiliul Director.

      Calitatea de membru C.A.R.P. încetează potrivit statutului:


      - la cererea expresă de retragere a embrului C.A.R.P.;
      - pentru neplata cotizației și a contribuției lunare la timp de 3 (trei) ani, situație în care fondul acumulat se face venit la bugetul asociației, fără înștințarea membrului C.A.R.P.
      - pentru exculdere, ca urmare a unor acte de indisciplină care dăunează activității C.A.R.P., prin neplata cotizației mai mult de 3 luni;
      - prin deces;
      Foștii membri ai C.A.R.P. Satu Mare, care solicită reînscrierea și primesc aprobarea în acest sens, au obligația achitării unei noi taxe de înscriere stabilită de Adunarea Generală.

CAPITOLUL III
CU PRIVIRE LA OBIECTUL DE ACTIVITATE


      Potrivit prevederilor Legii nr. 540/2002, cu completările și modificările ulterioare, obiectul principal de activitate al C.A.R.P. Satu Mare cuprinde:

      I. Acordă împrumuturi rambursabile cu dobândă anuală stabilită de Consiliul Director și validată de Adunarea Generală.
      Împrumutul se acordă pe bază de contract, pe o perioadă de cel mult 2 ani. Valoarea împruutului care se poate acorda este în funcție de valoarea fondului propriu existent, acesta trebuind să reprezinte 40% din valoarea împrumutului.
      Fondul propiu se realizeză din cotizația lunară stabilită de Adunarea Generală sau de Consiliul Director, dar se poate completa sau majora și prin depuneri de sume ai mari.
      Pentru sumele solicitate egale cu fondul propriu nu este nevoie de giranți.
      Pentru sumele solicitate, mai mari decât fondul propriu, precum și la acordarea primului împrumut cănd fondul propriu nu este constituit, împrumutantul trebuie să prezinte 2-3 adeverințe de giranți din rândul pensinarilor sau al salariaților din unitățile de stat. Numărul giranților (doi sau trei) se stabilește de Consiliul Director sau salariații C.A.R.P., în funcție de cuantumul pensiei solicitantului și al giranților și suma contractată.
      Nu pot fi giranți pensionarii cu indemnizație de handicap și nici angajații de la firme private.
      Dobânda anuală stabilită de Consiliul Director și validată de Adunarea Generală se percepe la acordarea împrumutului și nu se recalculează în cazul restituirii împrumutului înainte de termenul prevăzut în contract.
      Restituirea împrumutului se face lunar, în rate egale, conform prevederilor contractului de împrumut. Pentru neplata ratelor pe o peroadă de 3 (trei) luni consecutive se aplică o dobândă penalizatoare al cărei procent se stabilește de Adunarea Generală a Reprezentanților C.A.R.P. După trei luni de neplată a ratelor se trimit somații la titularul împrumutului și la giranți și se iau măsuri legale ce se impun pentru recuperarea sumelor datorate.

     Pentru acordarea împrumutului sunt neceasare:
      - Contractul de împrumut completat, semnat de titular sau aparținători;
      - Angajamentele de plată de la giranți completate și semnate de aceștia (și de angajator în cazul giranților salariați ai unităților de stat);
      - Buletinul de identiate sau Cartea de Identitate în original al împrumutantului;
      - Cupoane de pensie, în original, pentru giranți, nu mai vechi de 3 luni și copie C.I/B.I;
      - Împuternicire în cazul în care împrumutul e ridicat de soț/soție sau girnați ai titularului;

     II. Acordă împrumuturi (ajutoare) nerambursabile , o dată pe an, membrilor C.A.R.P. cu situație economico-socială sau de sănătate precare, în cuantumul aprobate de Consiliul Director, în baza unei analize a cazului.

      III. Acordă ajutor de deces urmașilor legali ai membrilor decedați, după o vechime de 6 luni de contribuție. Cuantumul ajutorului de deces se stabilește de Adunarea Generală sau de Consiliul Director în funcție de vechimea și fondul acumulat la nivelul asociației.

     IV. Acordă ajutor nerambursabil compensatoriu o singură dată pe an, în valoarea stabilită de Adunarea Generală pentru achiziționarea de ochelari de vedere și compensarea biletului de tratament în stațiuni balneoclimaterice. Pentru a beneficia de acest ajutor trebuie prezentate documente justificate si anume: chitanța sau bon fiscal pentru ochelari, adeverință eliberată de la stațiunea la care membrul C.A.R.P. a făcut tratamentul și carnetul de membru cu cotizația plătită la zi.CONSILIUL DIRECTOR

SUNĂ-NE
LOCAȚIE